‚Äč

The Royal Saino Restaurant and Bar

Posted On December 08, 2017

Address: Durbar Marg, Kathmandu

Phone Number: +977 1-4230890

mail:royal_saino@yahoo.com